Seleccionar página

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1.- Responsable del tractament

 

El Responsable del tractament és TOT PER TERRASSA, amb domicili a Terrassa, c. Alcoi 118, PB, 1a, CIF G-67240473; amb qui es pot contactar a través del correu electrònic organitzacio@totperterrassa.cat.

 

2.- Finalitat del tractament

 

Afiliades a TOT PER TERRASSA

Les dades personals facilitades per les persones afiliades, així com, les obtingudes durant la seva relació amb el partit, seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, tramitar el cobrament de quotes i aportacions, la relació de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte el partit.

 

Vinculades a TOT PER TERRASSA

De la mateixa manera, les dades personals obtingudes de les persones vinculades seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit, tramitar el cobrament de donacions, la relació històrica de càrrecs i responsabilitats de l’organització i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte el partit.

 

Usuàries del web de TOT PER TERRASSA

Les dades personals facilitades per les persones usuàries dels llocs web seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts als llocs web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat política del partit i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte el partit.

 

Personal laboral de TOT PER TERRASSA

Les finalitats per les que seran tractades les dades personals del personal laboral són realitzar el control i gestió dels recursos humans, incloent l’accés a la seu del partit i el control horari de les persones empleades. Així mateix, les dades de les persones participants als processos de selecció de personal, seran tractades per a realitzar el control i gestió d’aquests processos.

 

3.- Procedència

 

La informació personal que tracta TOT PER TERRASSA es comunicada voluntàriament per les persones interessades en el moment:

 

*Omplir formulari d’afiliació

*Omplir formulari electrònic d’inscripció a un acte,

*Omplir formulari de participació a una comissió

*Omplir formulari de sol•licitud d’informació.

*Lliurar el currículum o signar el contracte laboral.

 

Les dades personals sol·licitades i recollides per TOT PER TERRASSA -a través dels diversos formularis de recollida de dades d’aquesta web o de qualsevol dels seus correus electrònics seran tractades en tot moment d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI). Compleix, també, amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD).

 

 

4.- Legitimació

 

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada. Quan no existeixi aquest consentiment, TOT PER TERRASSA podrà tractar les dades personals en base a l’interès legítim, sempre que existeixi una relació jurídica o contractual prèvia.

 

TOT PER TERRASSA està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte (entre d’altres: Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, Llei orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics, Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

 

5.- Cessió de dades a tercers

 

Les dades de les persones vinculades a TOT PER TERRASSA podran ser comunicades legítimament a les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals (Administració Tributària, jutjats i tribunals, Tribunal de Cuentas i altres administracions públiques amb competència en la matèria), als assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de TOT PER TERRASSA en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.

No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

6.- Drets en relació amb les dades personals.

 

La persona interessada pot accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets esmentats anteriorment.

La persona interessada podrà exercir aquests drets adreçant-se al correu electrònic organitzacio@totperterrassa.cat o bé a l’adreça postal c. Alcoi 118, PB, 1a, CP 08226 – Terrassa (Barcelona). La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.

Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

 

 

La creatividad es contagiosa, pásalo.

Albert Einstein

Ens pots trobar a :

Carrer Galileu 208

08224 Terrassa

+34 660 09 65 30 

info@totperterrassa.cat

Formulari de contacte

Política de Privacitat