Seleccionar página

TOT PER TERRASSA

COMPROMISOS VERS LA GENT GRAN

%

COMPROMISOS VERS LES CAPACITATS DIVERSES

Proposem una ciutat oberta i amable, amb la gent gran com a protagonista de la vida i amb oportunitats de seguir sent persones amb capacitat d’aportar. Parlem de recursos residencials i d’activitats específiques, sí, però també de vincles intergeneracionals, d’espais compartits amb joves (com pot ser en àmbits de cultura i habitatge) i de lluita contra un maltractament encara existent.

El que hem assolit 

C

Els nostres Compromisos

C

Assolit

Per la gent gran en global
 • Crear un mapa de recursos per a la gent gran disponibles a la ciutat.
 • Impulsar una recerca qualitativa i quantitativa que reflecteixi l’activitat i dinàmica de la gent gran de Terrassa:
  • Suport intrafamiliar que ofereixen.
  • Participació en activitats culturals, esportives i artístiques.
  • Contribució econòmica al comerç i a les activitats culturals i turístiques.
  • Activitats d’oci.
  • Activitats de voluntariat.
 • Organitzar activitats físiques i esportives en diferents punts de la ciutat.
 • Crear racons a l’espai públic amb jocs biosaludables.
 • Habilitar espais públics, carrers i parcs per a la realització d’activitats a l’aire lliure i activitats físiques.
 • Crear i consolidar grups de suport entre diferents col·lectius i àmbits en els que la persona gran n’és referent:
  • Entre iguals però amb diferents capacitats.
  • Amb el medi ambient i els animals.
  • Amb la infància.
  • Amb els infants nouvinguts.
 • Incentivar projectes intergeneracionals de creixement personal, formatiu i vivencial entre gent gran, infants i joves.
 • Promoure la creació d’un protocol de prevenció, detecció i actuació davant de possibles situacions de maltractament cap a la gent gran.

Assolit

Persones dinàmiques més grans de 65 anys amb un bon estat de salut
 • Proporcionar eines personals i professionals als cuidadors no professionals que es fan càrrec de les persones fràgils i/o depenents.
 • Oferir formació i grups de suport a aquests cuidadors no professionals.
 • Reconèixer les hores de dedicació a la cura d’infants que es realitza.
 • Quantificar les càrregues econòmiques i d’habitatge que assumeix la gent gran en suport als seus fills i filles.
 • Desenvolupar el Projecte “Art65” de contribució i participació activa de la gent gran a la cultura i l’art.
 • Promoure a la participació d’activitats solidàries i de suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Assolit

Gent gran major de 80 anys però dinàmica
 • Impuls del programa PAUSS-80 (Programa d’Atenció a Domicili d’Urgència Social i Sanitària per a majors de 80 anys). Atenció a domicili de persones post alta hospitalària.
 • Definir i executar un Pla de Construcció de Pisos Tutelats per Gent Gran, arrelats a la proximitat territorial.
 • Establiment d’un programa de relacions de confiança entre persones grans i joves estudiants de la universitat a canvi d’habitatge, recuperant efectivament el programa “Viure i conviure”, promovent la imatge d’una Terrassa universitària i inclusiva.
 • Crear un mecanisme de prevenció, detecció i eradicació del maltractament ocult a la vellesa.

Assolit

Gent gran dependent
 • Execució del programa QualiSAD que garanteixi un Servei d’Atenció a Domicili de qualitat i n’ampliaria l’abast i atenció amb:
  • Canviar el sistema organitzatiu de l’actual SAD.
  • Equip de professionals de suport i seguiment assistencial.
  • Equip de logística amb professionals de recursos humans i gestió.
 • Donar prioritat a les places de residència a les persones amb alta dependència.
 • Garantir la formació continuada dels cuidadors professionals.
 • Basar l’atenció de la gent gran en el model ACP (Atenció Centrada en la Persona).
 • Crear el Programa BAMI a Terrassa (Biblioteca Mòbil de gestió i intercanvi) per a abordar l’aïllament de la gent gran.

Assolit

Serveis sanitaris i activitat física
 • Millorar els canals de coordinació entre els serveis socials, els serveis sanitaris i geriatria.
 • Desenvolupar un programa d’activitat física i hàbits de salut per a la gent grans als parcs i places de la ciutat (cal estendre-ho equilibradament pels diferents districtes de la ciutat).
 • Potenciar tallers de memòria als centres de proximitat.

Assolit

Visibilitat i participació comunitària
 • Crear una finestreta única en matèria de gent gran.
 • Crear un projecte de serveis de suport a les persones grans amb problemes de mobilitat: arranjaments, compres bàsiques, tirar les escombraries, perruqueria, club de lectura i del diari, passejos…
 • Promoure campanyes de sensibilització i grups de suport per la gran diversitat que existeix entre la gent gran.
 • Reconèixer i donar valor la gran aportació de la gent gran en la vida familiar, en el coneixement, en l’educació…
 • Sensibilitzar a la població de l’existència de maltractament ocult entre la gent gran.
 • Promoure campanyes d’atenció comunitària de prevenció d’accidents domèstics, de foment de l’activitat física…
 • Creació d’un banc d’ajudes tècniques municipal (crosses, cadires, caminadors…).

Assolit

Suport i reconeixement als cuidadors
 • Crear un espai d’informació i orientació per acompanyar i facilitar la tasca de les persones cuidadores i les que són cuidades, inspirat en el model del Centre Barcelona Cuida.
 • Crear el “Programa de Suport al Cuidador” municipal.

Assolit

Recursos residencials
 • Impulsar un mapa de les necessitats de pisos tutelats per a la gent gran a Terrassa.
 • Construir un nou complex de pisos adaptats per la gent gran (similar a Els Telers).
 • Creació d’habitatge tutelats de lloguer social per a persones grans amb serveis adaptats a les seves necessitats i amb el pagament d’un cànon adaptat segons els ingressos i amb serveis de suport.

Assolit

Reivindicacions a la Generalitat
 • Construcció de les noves residències pendents:
  • Sant Pere Nord.
  • Avinguda Barcelona al barri de Ca n’Anglada a l’antic Cinema l’Avenida.
  • Zona sud de Terrassa.
 • Construcció dels centres de dia pendents.
 • Obrir les plantes de la Residència de Mossèn Homs a l’atenció de noves necessitats i demandes.
 • Reclamar places residencials d’estada limitada.
 • Reclamar ajuts en el transport als centres de dia.
 • Reclamar la disminució del temps d’espera en tot el circuit de la Llei de la Dependència.

*Altres propostes relacionades amb la Gent Gran, les podràs trobar com a mesures i compromisos vinculats a altres àmbits.

Sigues part del canvi i de Tot per Terrassa i afilia’t

Hem assolit tots els compromisos vers a l’adhesió a les 47 propostes de la PINCAT
 • Hem implementat noves mesures de reducció de les desigualtats en la infància.
 • Hem donat 12000 beques menjador per a les families mono-parentals
 • S’ha reduït un 80% el dèficit alimentari als menors del municipi.

La creatividad es contagiosa, pásalo.

Albert Einstein

Ens pots trobar a :

Carrer Galileu 208

08224 Terrassa

+34 660 09 65 30 

info@totperterrassa.cat

Formulari de contacte

Política de Privacitat

× Contacta